We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.


Lees ons volledige Cookiebeleid

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Dank u voor uw bezoek aan de Izola Bank-, Izola Saver- of Izola Factor website. De toegang tot en het gebruik van deze websites worden beheerst door de hierna vermelde algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden bestaan uit de wettelijke informatie voor het bezoeken van en het gebruik van de IZOLA BANK websites, een verklaring betreffende intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar het privacybeleid.

Wij verzoeken u om deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website te bezoeken of er op enige manier gebruik van te maken.

Elk volgend bezoek aan of gebruik van deze website houdt de volledige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.

Definities

Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden (hierna ‘voorwaarden’), hebben de volgende termen de hierna beschreven betekenis:

 • “Website”: de webpagina’s van IZOLA BANK die bezocht kunnen worden op www.izolabank.comwww.izolasaver.com en www.izolafactor.com, maar beperkt tot het informatieve gedeelte van de websites;
 • “Gebruiker” of “u” en de afgeleiden ervan: elke persoon die de Website gebruikt en/of bezoekt;
 • “IZOLA BANK”: Izola Bank p.l.c., een naamloze vennootschap naar Maltees recht met maatschappelijke zetel te 53/58 East Street, Valletta, Malta.

Juridische informatie

1. IZOLA BANK

Deze Websites (​www.izolabank.comwww.izolasaver.com en www.izolafactor.com) worden online gepubliceerd en zijn eigendom van IZOLA BANK, waarvan de gegevens de volgende zijn:

 • Maatschappelijke zetel: 53/58 East Street, Valletta VLT1251, Malta
 • Algemeen e-mailadres: [email protected]
 • Vennootschapsregistratienummer: C 16343
 • Btw-nummer: MT13175712

2. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden bevatten de criteria die u in acht moet nemen als u de IZOLA BANK-Website bezoekt. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op het informatieve gedeelte van de Website en niet op de e-bankingdiensten die beheerst worden door de algemene voorwaarden inzake e-banking.

3. Inhoud en gebruik van de Website

De IZOLA BANK-Website heeft als doel het promoten van bankdiensten.

Hoewel IZOLA BANK er de uiterste zorg voor zal dragen om u te voorzien van informatie die met zorg geselecteerd en samengesteld is, mag u de Website niet gebruiken als vervanging van enig (juridisch of financieel) advies, noch mag u er als zodanig op vertrouwen.

IZOLA BANK zal alle redelijke inspanningen doen om correcte en bijgewerkte informatie op haar Website aan te bieden. Wanneer IZOLA BANK ingelicht wordt over mogelijke fouten en onnauwkeurigheden op haar Website, zal IZOLA BANK alle redelijke maatregelen treffen om de relevante correcties zo spoedig mogelijk uit te voeren.

De Website kan links naar andere websites bevatten die geen eigendom zijn van en niet beheerd worden door IZOLA BANK. De links naar dergelijke websites van derden worden louter voor uw gemak voorzien. Aangezien IZOLA BANK geen enkele controle heeft over deze websites, kan zij in geen enkel geval op enige wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze gelinkte sites en garandeert zij evenmin dat deze websites beheerd worden in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en bepalingen. Websites die, geheel of gedeeltelijk, eigendom zijn van, of gecontroleerd of beheerd worden door derden, kunnen links naar deze Website verschaffen. IZOLA BANK heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen enkele invloed op, of zeggenschap over, de inhoud of andere kenmerken van deze websites.

Daarnaast erkent u en stemt u ermee in dat het downloaden van informatie of het verkrijgen van informatie door de Website op enige andere manier te gebruiken, gebeurt op eigen risico en volgens uw eigen oordeel. U alleen bent verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of voor het gegevensverlies dat het gevolg is van het downloaden van informatie.

4. Wijzigingen aan de website

IZOLA BANK behoudt zich het recht voor om de op haar Website gepubliceerde informatie te allen tijde te wijzigen en de bepalingen van de voorwaarden dus te wijzigen, bij te werken of aan te vullen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren. Als u de Website blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn gegaan, erkent u dat u akkoord gaat met de wijzigingen en dat u ze aanvaardt.

Daarnaast kan IZOLA BANK niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schadelijke gevolgen die voortvloeien uit wijzigingen aan de op de Website gepubliceerde informatie of aan de Voorwaarden ervan.

5. Werking van de website

IZOLA BANK doet alle redelijke inspanningen om haar Website ononderbroken beschikbaar te houden en om ze op alle praktische manieren te beveiligen.

IZOLA BANK behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Website tijdelijk of blijvend te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, tijdens ‘downtime’ (dit is de tijd dat de Website niet beschikbaar is). De gebruiker gaat akkoord dat IZOLA BANK niet aansprakelijk zal zijn voor dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging van het gebruik van de Website.

6. Gebruikersverplichtingen

Ongeacht het bepaalde in de andere gebruiksvoorwaarden, verbindt u uzelf als gebruiker er speciaal toe om:

 1. de Website te goeder trouw te gebruiken op een redelijke manier (als een ‘goede huisvader’);
 2. de Website niet te gebruiken in strijd met deze voorwaarden;
 3. geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Website te storen of in een poging hiertoe. Verder verbindt u zich ertoe geen handelingen te stellen die de infrastructuur van de Website onredelijk of buitenproportioneel zouden belasten (hetgeen tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid zou kunnen veroorzaken), noch de inhoud ervan zwart te maken;
 4. de Website niet voor onrechtmatige doeleinden te gebruiken, in schending van de openbare zeden of met de bedoeling de reputatie van IZOLA BANK of een derde te schaden;
 5. op de Website geen andere website, logo, foto, ander onderdeel of een hyperlink op te nemen of een link te leggen tussen deze Website en een andere website, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IZOLA BANK;

Indien IZOLA BANK ontdekt of redelijke vermoedens heeft dat u een van de bovenstaande bepalingen (1 t/m 5) of een andere bepaling opgelegd in deze voorwaarden hebt geschonden, heeft IZOLA BANK het recht om u de toegang tot de Website, geheel of gedeeltelijk, te ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat akkoord dat de inhoud van de Website, inclusief en zonder beperking, de tekst, illustraties, beschreven technologieën, logo’s, iconen en software, in alle vormen, dragers en technologieën beschermd zijn door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, inclusief en zonder beperking door auteursrechten, handelsmerken, databankrechten, handelsbenaming, domeinnaam, knowhow, modellen, logo’s en ontwerpen en waarvoor IZOLA BANK zich alle rechten voorbehoudt.

Het gebruik van deze Website verleent u geen rechten op enige inhoud ervan. De inhoud van de Website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Ieder toegelaten gebruik van informatie van de Website moet op een zodanige manier gebeuren dat de bron van de informatie op een duidelijke en zichtbare wijze is vermeld. U mag niets, geheel of gedeeltelijk, van deze Website wijzigen, aanpassen, publiceren, verdelen of op enige wijze exploiteren. U mag geen link naar deze Website invoegen of implementeren op een andere website die uw eigendom is of die door u, uw werkgever of enige andere derde wordt gehouden of beheerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IZOLA BANK.

Wijziging, aanpassing, publicatie of het overmaken van gedownloade inhoud, voor enig ander doel dan voor uw persoonlijk gebruik, is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IZOLA BANK.

Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens

IZOLA BANK zal uiterst zorg dragen voor de bescherming van de persoonsgegevens die u aan IZOLA BANK verstrekt. Zie hiervoor ons ‘privacybeleid’.

Ons contacteren

Indien u nadere uitleg of verheldering inzake deze voorwaarden wenst, verzoeken wij u het onderdeel ‘contacteer ons’ op deze Website te gebruiken.

IZOLA BANK zal trachten alle misverstanden, klachten, technische of operationele problemen die verband houden met de website of met de kwaliteit van haar inhoud en die u onder de aandacht van IZOLA BANK brengt, binnen een redelijk tijdsbestek op te lossen.

Wettelijke geldigheid van de Voorwaarden

Als een van deze Voorwaarden in haar geheel nietig en/of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van de Voorwaarden niet aangetast worden.

In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden gedeeltelijk nietig en/of onuitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank, door enig bevoegd juridisch orgaan, krachtens een wetgeving waaraan deze onderhevig is of om welke reden dan ook, zal het slechts ten belope daarvan nietig en onuitvoerbaar zijn en niet verder. De geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden zal daardoor niet aangetast worden.

De bepalingen van deze Voorwaarden hebben geen voorrang ten aanzien van de wettelijke of reglementaire bepalingen of de bepalingen van openbare orde onder Maltees of EU-recht.

Betreffende de toepasselijkheid van deze Voorwaarden m.b.t. andere wettelijke teksten die door IZOLA BANK opgesteld zijn, verwijzen wij naar Artikel 2- Toepassingsgebied.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Voorwaarden worden beheerst door het Maltese recht.

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze Website of die voortvloeien uit de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze Voorwaarden worden onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Malta.

Designed by Visual Trends, Developed by Hive Information Systems