We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.


Lees ons volledige Cookiebeleid

Algemene Voorwaarden

 

 1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zoals bepaald in Artikel 25, beheersen de betrekkingen tussen Izola Bank p.l.c., met maatschappelijke zetel te Malta, 53-58 East Street, Valletta, ondernemingsnummer C16343 (hierna genoemd de ‘Bank’) en haar E-Banking cliënten (hierna genoemd de ‘Cliënten’), behoudens andersluidende bepalingen die voortvloeien uit overeenkomsten of specifieke voorwaarden die voorrang hebben op de bepalingen van deze tekst.

Door de producten en diensten van de Bank aan te vragen en te gebruiken, aanvaardt de Cliënt de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

Deze voorwaarden zullen van toepassing zijn voor alle E-Banking Cliënten, ongeacht het feit of het natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Alle Cliënten die natuurlijke personen zijn garanderen door de indiening van het ‘Rekeningaanvraagformulier’ aan de Bank dat alle Instructies die ze voorleggen aan de Bank uitsluitend betrekking zullen hebben op de uitvoering van hun professionele/zakelijke activiteiten of handel. Indien één van deze bepalingen een wettelijke of een reglementaire bepaling schendt die een specifieke categorie van personen beschermt, zal de betrokken bepaling in deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking geacht worden niet van toepassing te zijn.

De producten en diensten van de Bank kunnen het voorwerp uitmaken van afzonderlijke specifieke voorwaarden die het gebruik ervan regelen.

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking, tenzij de context een andere betekenis vereist, hebben de volgende termen de hierna volgende betekenis:

 1. ‘Rekening’: betekent (een) rekening(en) gehouden door de Bank in naam van de Cliënt onderhevig aan de E-Banking service;
 2. ‘Rekeningaanvraagformulier’: betekent het aanvraagformulier van de Bank waarmee Cliënten een aanvraag kunnen doen tot opening van een Rekening bij de Bank;
 3. ‘Adres’: betekent het adres van de Cliënt bestaande uit (a) de woonplaats/maatschappelijke zetel van de Cliënt zoals opgegeven op het ‘Rekeningaanvraagformulier’, (b) elk ander adres opgegeven door de Cliënt op het ‘Rekeningaanvraagformulier’ als een correspondentieadres of (c) in geval van een wijziging aan het adres, elk ander adres waarvan de Cliënt aan de Bank Kennisgeving heeft gedaan;
 4. ‘Kanaal’: betekent de voor de Cliënt voorbehouden internettransactiesite die enkel toegankelijk is in combinatie met het/de veiligheidsnummer(s) van de Cliënt;
 5. ‘Cliënt’: betekent de persoon, d.i. een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een ‘Rekeningaanvraagformulier’ heeft ingediend bij de Bank, dat werd aanvaard door de Bank, en voor wie de Bank een Rekening heeft geopend;
 6. ‘Dag’: betekent een dag waarop de bank open is in Malta;
 7. ‘E-Banking’: betekent de Internetbankingdiensten die door de Bank ter beschikking worden gesteld van de Cliënt via het Kanaal;
 8. ‘Instructies’: betekent alle betalingen, instructies, opdrachten, toepassingen, overige belangenverklaringen en boodschappen die door de Cliënt worden voorgelegd aan de Bank via het Kanaal na ingave van het/de veiligheidsnummer(s) van de Cliënt. Behoudens andersluidende overeenkomst zal het/de veiligheidsnummer(s) gegenereerd worden door Izola Pass;
 9. ‘Interne Elektronische Mail’: betekent het beveiligd elektronisch berichtensysteem dat de Bank ter beschikking stelt van de Cliënt;
 10. 'Izola Pass' betekent de mobiele applicatie, door de bank beschikbaar gesteld en te downloaden vanuit de Apple App Store en Google Store, die wordt gebruikt voor het genereren van veiligheidscodes die dienst doen als eenmalige paswoorden om cliënten toegang te geven tot, en transacties te onderteken op, het kanaal.
 11. ‘Kennisgeving’: betekent alle correspondentie die de Bank naar de Cliënt stuurt, of omgekeerd, volgens de bepalingen van Artikel 5 en ‘Kennis Geven’ en ‘Kennis Gegeven’ zullen dienovereenkomstig uitgelegd worden;
 12. ‘Zetel’: betekent de maatschappelijke zetel van de Bank;
 13. ‘Verrichtingen’: betekent elke transactie van welke aard ook, afgesloten tussen de Bank en de Cliënt met betrekking tot de producten en/of diensten van de Bank;
 14. ‘Hoofdrekeninghouder’: betekent (de) rekeninghouder(s) zoals opgegeven op het ‘Rekeningaanvraagformulier’;
 15. ‘Van Marcke’: betekent de bedrijven die deel uitmaken van de groep Van Marcke;
 16. ‘Website’: betekent de Website van de Bank bestaande uit het Kanaal.
 1. E-Bankingdiensten

De Bank verstrekt haar producten en diensten aan Cliënten overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking en dit enkel en alleen elektronisch en in de eerste plaats via haar Website.

 1. Opening van een Rekening
 1. Om een Rekening te openen bij de Bank dient de Cliënt: (a) het ‘Rekeningaanvraagformulier’ volledig in te vullen zodat het een juist en uitvoerig antwoord geeft op alle vragen die de Bank stelt, (b) bij het voormelde formulier alle documenten voegen die de Bank vraagt, (c) die documenten ter kennis brengen van de Bank overeenkomstig de instructies beschreven op het ‘Rekeningaanvraagformulier’.De Cliënt is verplicht de Bank te informeren over alle belangrijke wijzigingen (zoals een adreswijziging) aan alle informatie die hij aan de Bank heeft verstrekt op het ‘Rekeningaanvraagformulier’. Deze wijzigingen worden door de Bank toegepast binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de Kennisgeving door de Bank. De Bank zal veronderstellen dat de informatie die haar wordt meegedeeld te allen tijde correct en up-to-date is. Bovendien zal de Cliënt de Bank, bij het aangaan van betrekkingen met de Bank of op een later tijdstip, Kennisgeving doen van alle informatie die de Bank redelijkerwijze vraagt, zoals informatie die nodig is opdat de Bank haar verplichtingen inzake identificatie van de Cliënt zou kunnen nakomen;
 2. De overeenkomst met de Bank wordt gesloten en de Rekening zal worden geopend vanaf het ogenblik dat de Bank het ‘Rekeningaanvraagformulier’ aanvaardt. Aanvaarding wordt slechts geacht plaats te vinden wanneer (a) er Kennisgeving is gebeurd van het rekeningnummer aan de Cliënt en (b) de identificatiedocumenten van de Cliënt geverifieerd werden door de Bank. De Bank is niet verplicht binnen een bepaalde termijn te beslissen omtrent de opening van een Rekening. De Bank zal het recht hebben, zonder daarbij verplicht te zijn haar beslissing te verantwoorden, te weigeren om een Rekening te openen voor eender welke natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 3. De Bank zal geen fysieke betaling in contanten aanvaarden op een Rekening geopend bij de Bank
 1. Kennisgeving/communicatie tussen de Bank en de Cliënt
 1. De Bank en haar Cliënt zullen Kennisgevingen uitwisselen d.m.v. de verschillende communicatiemiddelen opgesomd in onderstaand Artikel 5 (ii) voor Kennisgevingen vanwege de Bank, en in onderstaand Artikel 5 (iii) voor Kennisgevingen vanwege de Cliënten. Niettegenstaande het voorgaande wordt overeengekomen en aanvaard door de Bank en de Cliënten dat Kennisgevingen normaal gezien worden doorgestuurd via Interne Elektronische Mail;
 2. De Bank zal met Cliënten communiceren op een van de volgende wijzen: (a) via Interne Elektronische Mail gezonden naar de mailbox van de Cliënt, (b) via een bericht gepost op het Kanaal, (c) via e-mail naar het e-mailadres van de cliënt zoals aangegeven in het rekeningaanvraagformulier (d) via een brief per gewone post verstuurd naar het Adres;
 3. De Cliënt zal communiceren met de Bank op een van de volgende wijzen: (a) instructies doorgegeven door de Cliënt via het Kanaal na ingave van het/de veiligheidsnummer(s) van de Cliënt, (b) via Interne Elektronische Mail, (c) door een van de berichtenformulieren op de Website van de Bank in te vullen, (d) via e-mail verstuurd vanuit het e-mailadres van de cliënt zoals aangegeven in het rekeningaanvraagformulier naar het e-mailadres van de bank zoals aangegeven op de website van de bank, (e) via een brief per gewone post verstuurd naar de Zetel;
 4. Mededelingen via Interne Elektronische Mail zullen geacht worden ontvangen te zijn door de geadresseerde op de datum waarop ze zijn verstuurd. Kennisgeving per brief via gewone post zal worden geacht te zijn ontvangen op de tiende Dag na de verzendingsdatum;
 5. De Cliënt mag ook bepaalde gebeurtenissen, zoals het verlies van kaarten, ter Kennis brengen op het e-mailadres van de Bank, en dit vanaf het e-mailadres van de Cliënt zoals vermeld op het ‘Rekeningaanvraagformulier’ of bellen naar het gratis telefoonnummer zoals aangegeven op het ‘Rekeningaanvraagformulier’ en op de Website;
 6. De Bank mag bepaalde gebeurtenissen, zoals een mislukte transactie op het Kanaal, ter Kennis brengen op het e-mailadres van de Cliënt zoals vermeld op het ‘Rekeningaanvraagformulier’;
 7. De Bank kan te allen tijde, zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Cliënt, via een eenvoudig bericht op de Website, en vooral omwille van de veiligheid en vertrouwelijkheid, de rechten van de Cliënt op de bovenvermelde communicatiemiddelen, andere dan een brief verstuurd per reguliere post, beperken of opheffen. Deze beslissing kan worden genomen in het algemeen voor een aantal Cliënten of voor alle Cliënten, of voor één enkele Cliënt, in welk geval het voormeld bericht zal verstuurd worden aan het e-mailadres van de Cliënt zoals aangegeven op het ‘Rekeningaanvraagformulier’.
 1. Tarieven, Bankkosten en Taksen
 1. De tarieven en kosten aangerekend door de Bank voor haar producten en diensten zijn vermeld op de Website en worden ter Kennis gebracht aan de Cliënt via de Interne Elektronische Mail en/of via het e-mailadres van de Cliënt zoals aangegeven in het rekeningaanvraagformulier;
 2. De Bank kan de door de Bank aangerekende tarieven en kosten voor haar producten en diensten te allen tijde wijzigen, verhogen, beperken of uitbreiden mits voorafgaande Kennisgeving van twee (2) maanden aan de Cliënt via Interne Elektronische Mail en/of via het e-mailadres van de cliënt zoals aangegeven in het rekeningraagformulier. In dat geval heeft de Cliënt, vanaf de dag van de Kennisgeving, twee (2) maanden de tijd om zich kosteloos uit de overeenkomst terug te trekken. Het niet terugtrekken zal inhouden dat de Cliënt de gewijzigde tarieven en kosten accepteert;
 3. De door de Bank aangerekende tarieven en kosten voor haar producten en diensten zijn gebaseerd op de tarieven en kosten die van kracht zijn op de datum dat de Bank de dienst verstrekt of het product levert. De Cliënt dient zich ervan te vergewissen dat hij op de hoogte is van de kosten voor dienstverlening, de commissies en de bankkosten voordat de gevraagde dienst wordt verstrekt of het product wordt geleverd;
 4. Bepaalde producten en diensten verzorgd door de Bank kunnen onderhevig zijn aan taksen die verschuldigd zijn krachtens het Maltese recht. Details van een verschuldigde taks zullen vermeld worden op de Website. Veranderingen in de verschuldigde taksen zullen ook op de Website worden vermeld en worden ter Kennis gebracht van de Cliënt.
 1. Betalingen en Interest
 1. De Bank is gemachtigd de Rekening te debiteren voor alle aan de Bank verschuldigde tarieven, kosten en uitgaven, alsook met alle bedragen die zij wettelijk verplicht is af te houden i.v.m. de Verrichtingen, inclusief maar niet beperkt tot, eventuele toepasselijke belastingen en taksen en alle verschuldigde debetinteresten;
 2. De rentevoet verschuldigd op zichtrekeningen en spaarrekeningen zal beschikbaar zijn in het document getiteld ‘Rentevoeten’ op de Website van de Bank. Wijzigingen van de interestvoet zullen door de Bank aan de Cliënt medegedeeld worden en zullen van kracht worden op de datum die aangegeven is in de publicatie van dergelijke wijziging. In dit geval heeft de Cliënt zestig (60) dagen, vanaf de dag van de Kennisgeving, om zich kosteloos uit de overeenkomst terug te trekken;
 3. De interestvoet op termijndeposito’s zal worden berekend op basis van de marktvoorwaarden op het ogenblik dat het deposito wordt geopend en de Bank zal de Cliënt inlichten omtrent de rentevoet die van toepassing is bij de opening van het deposito. Wisselkoersen worden ook berekend op basis van marktcondities die gelden op het moment van aanvraag tot een Verrichting in vreemde valuta;
 4. De creditinterest op termijndeposito’s zal worden gecrediteerd op de Rekening, op de vervaldag van het deposito, in dezelfde munteenheid als de munteenheid van de Rekening;
 5. De Cliënt kan ervoor opteren om een termijndeposito af te sluiten voor de vervaldag. In dat geval kan, naar goeddunken van de Bank, een boeterente worden toegepast en in het geval dat de Bank een boeterente oplegt, wordt de berekening van de boeterente ter beschikking gesteld van de Cliënt;
 6. De term “valutadatum” wordt, binnen het bestek van deze Voorwaarden inzake E-Banking, geïnterpreteerd als de datum vanaf dewelke de gecrediteerde of gedebiteerde bedragen op een Rekening interest beginnen op te leveren of niet langer opleveren. De valutadatum voor overschrijvingen in andere dan in euro bepaalde valuta is afhankelijk van de munteenheid, de Verrichting, de correspondent en de plaats van oorsprong of bestemming. Transacties in andere dan in euro bepaalde valuta worden door de Bank uitgevoerd op basis van de ‘spot’ valutadatum, d.i. twee (2) Dagen na de datum van de transactie. Bijkomende informatie is te vinden op de Website van de Bank door te klikken op de ‘Betalingsopdrachten’-link onder de ‘Bankieren’-optie
 1. Informatie, producten en diensten van derden

Het Kanaal kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. De publicatie van hyperlinks op het Kanaal impliceert niet noodzakelijk dat de Bank akkoord gaat met de inhoud van dergelijke websites van derden. Bovendien aanvaardt de Bank geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op de website van derden. De Bank zal tegenover de Cliënt niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die de Cliënt eventueel zou lijden tengevolge van het gebruik van de websites van derden, onafhankelijk of de Cliënt toegang krijgt tot dergelijke websites via hyperlinks op het Kanaal of niet.

 1. Aansprakelijkheid
 1. In zoverre door de wet toegelaten, en behoudens in de mate dat het verlies of de schade rechtstreeks is veroorzaakt door grove nalatigheid van de Bank of opzettelijke fout, en onder voorbehoud van de bepalingen van de Artikelen 12 en 20 hierna, zal de Bank tegenover de Cliënt niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die de Cliënt eventueel zou lijden tengevolge van het gebruik van de Website, de producten van de Bank of de diensten van de Bank. In het bijzonder, maar zonder daarbij het algemene karakter van het voorgaande te beperken, zal de Bank niet aansprakelijk zijn voor de vertraging in de uitvoering of de niet-nakoming van de verplichtingen zoals hieronder vermeld, als de vertraging of de niet-nakoming voortvloeit uit gebeurtenissen of omstandigheden buiten de redelijke controle van de Bank;
 2. De Bank zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt aan de Cliënt die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit gevallen van overmacht of maatregelen genomen door de plaatselijke of buitenlandse, wettelijke of administratieve autoriteiten;
 3. De Bank zal niet aansprakelijk zijn voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies van winst, goodwill, commerciële activiteit of verwachte spaargelden, noch voor enig onrechtstreeks verlies of schade of gevolgschade;
 4. De Bank kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, die direct of indirect voortvloeit uit de werking van de apparatuur van de Cliënt of uit gebreken of fouten te wijten aan de leverancier van het elektronische communicatienetwerk en diensten, als zijnde een derde partij, of voor schade uit storingen en het defect van diensten die niet onder de directe controle van de Bank vallen;
 5. De Bank behoudt zich het recht voor het gebruik van de Website tijdelijk of definitief te wijzigen, op te schorten of te onderbreken, met of zonder voorafgaandelijk bericht, tijdens een tijd van inactiviteit (d.i. wanneer, hetzij gepland of ongepland, de systemen van de Bank, hetzij geheel of gedeeltelijk, worden stilgelegd voor onderhoudswerkzaamheden). De Cliënt gaat ermee akkoord dat de Bank niet aansprakelijk zal zijn voor dergelijke wijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van de Website.
 1. Vrijwaring

De Cliënt zal de Bank vrijwaren en schadeloosstellen voor elk verlies of schade geleden door enige persoon ten gevolge van het feit dat de Cliënt een van deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking heeft overtreden of ten gevolge van het feit dat de Cliënt de Website of enige functie daarvan heeft gebruikt op een manier die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking.

 1. Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens
 1. Indien de Cliënt bij toeval toegang zou krijgen tot programma’s, gegevens of andere informatie die behoren aan de Bank of aan (een) agent(en) van de Bank, gaat de Cliënt ermee akkoord deze programma’s, gegevens en informatie als vertrouwelijk te behandelen en verbindt hij zich ertoe deze niet openbaar te maken en er geen gebruik van te maken (noch geheel, noch gedeeltelijk) en de Bank hiervan onmiddellijk kennis te geven;
 2. Onverminderd punt (iii) of (iv) van dit Artikel zal de Bank geen vertrouwelijke informatie omtrent haar Cliënten, hun persoonlijke identificatienummers, hun bezittingen, of de inkomsten en winsten voortvloeiend uit de activa op de rekeningen, mededelen aan derden, tenzij de Cliënten daartoe uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven;
 3. Tijdens het verstrekken van de in deze voorwaarden bepaalde E-Bankingdiensten mag de Bank persoonsgegevens van de Cliënt verwerken volgens de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de Maltese Wet). De Cliënt kan dergelijke gegevens op gelijk welke wijze en hoofdzakelijk door het volledig invullen van het ‘Rekeningaanvraagformulier’ of enig ander formulier aan de Bank bekendgemaakt hebben. Het verwerken van de persoonsgegevens van de Cliënt voor het verschaffen van de E-Bankingdienst zal uitsluitend de volgende doeleinden dienen:
  (a) Om het gebruik van de Website te verschaffen;
  (b) Om de Rekening(en) te beheren;
  (c) Om rekeningafschriften aan de Cliënt uit te geven en de vereiste producten en diensten te leveren;
  (d) Voor interne beoordeling en analyse (inclusief krediet- en/of gedragsbeoordeling, markt- en productanalyses) en voor het ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten van de Bank;
  (e) Ter opsporing en preventie van fraude en andere criminele activiteiten die de Bank verplicht is aan te geven bij de bevoegde onderzoeks- en vervolgingsinstanties inzake criminaliteit of andere instellingen;
  (f) Voor direct marketing, met de voorafgaande toestemming van de Cliënt, o.a. om de Cliënt in te lichten per post, telefoon, fax, e-mail of andere elektronische middelen omtrent andere producten en diensten die worden geleverd door de Bank, haar bedienden, agenten en andere zorgvuldig geselecteerde derden, en voor onderzoeksdoeleinden;
  (g) Voor het verstrekken van diensten stemt de Cliënt er uitdrukkelijke mee in dat de Bank bepaalde persoonsgegevens, zijnde de naam, het adres, contactgegevens, rekening en of kaartnummer(s) van de Cliënt, kan bekendmaken aan derden, in het geval dat de Bank een beroep heeft gedaan op die derden om de Bank en/of de Cliënt van diensten te voorzien. In dit geval zal de Bank alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze derden de persoonsgegevens van de Cliënt met dezelfde zorgvuldigheid en in overeenstemming met de in deze clausules bepaalde regels inzake gegevensbescherming zullen verwerken;
 4. Zoals toegelaten of vereist bij wet, mag de Bank de informatie omtrent Cliënten bekendmaken aan overheidsinstanties, agentschappen of toezichthouders.
 5. De persoonsgegevens van een Cliënt kunnen worden bekendgemaakt aan of uitgewisseld worden tussen alle werknemers van de Bank, haar aangestelden en agenten, doch enkel voor de voornoemde doelstellingen en enkel en  alleen volgens de regels van de door de Bank uitgegeven gegevensbeschermingsreglementen;
 6. De Cliënt heeft het recht de Bank te vragen hem te informeren omtrent de hem betreffende persoonsgegevens waarover de Bank beschikt en die de Bank verwerkt, alsook om deze gegevens te verbeteren waar nodig. Het verzoek zal naar de Bank gestuurd worden via een brief per gewone post verzonden naar de Zetel. Bovendien, na de opening van een Rekening en in de loop van de betrekkingen tussen de Bank en de Cliënt, kan de Cliënt de Bank schriftelijk, per gewone post verzonden naar de Zetel, verzoeken om zijn gegevens niet meer te gebruiken voor directmarketing doeleinden;
 7. Hoewel de Bank de Cliënt regelmatig kan verzoeken om zijn gegevens opnieuw te bevestigen, dient de Cliënt de Bank onmiddellijk kennis te geven van wijzigingen in dergelijke gegevens.
 1. Beveiligingsmelding
 1. Alle redelijke voorzorgen werden genomen om te verzekeren dat de systemen van de Bank zo veilig mogelijk zijn, maar de Bank kan de privacy of vertrouwelijkheid van informatie die via de Website wordt verzonden niet garanderen en daarom kan de Bank geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeoorloofde toegang door een derde of verminking van gegevens die de Cliënt verstuurt naar de Bank of die de Bank verstuurt naar de Cliënt. In dit opzicht aanvaardt de Cliënt dat elektronische en andere overdrachten via het Kanaal kunnen verstoord worden door buitenstaanders en daardoor hun vertrouwelijk karakter kunnen verliezen;
 2. Volgend op het voltooien van het betreffende ‘Rekeningaanvraagformulier’ zal de Bank aan de Cliënt een kaart bezorgen samen met instructies om de Izola Pass app te downloaden op de mobiele telefoon of tablet van de cliënt vanuit de Apple App Store of Google Store. De cliënt mag Izola Pass activeren op maximaal 2 apparaten (bijvoorbeeld op twee mobiele telefoons of op een mobiele telefoon en een tablet). De cliënt zal gevraagd worden om de Bank te bellen om de app te activeren als de app is gedownload. De cliënt zal een activatiecode en initiële PIN-code ontvangen. Tijdens het activeringsproces zal de cliënt zijn initiële PIN-code moeten wijzigen en personaliseren. Het gebruik van de kaarten zal onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden;
 3. Een unieke toegangscode van 7 cijfers (OTP) wordt gegenereerd door Izola Pass te openen en de pin in te voeren in de app. De Cliënt kan informatie omtrent veiligheid op de Website vinden door aldaar op de betreffende link te klikken;
 4. De Cliënt kan ook Verrichtingen ondertekenen met behulp van zijn kaartgegevens, Izola Pass en persoonlijke pin. De Cliënt dient de 9-cijferige OTP, die wordt gegenereerd door Izola Pass, in te geven op het scherm van zijn pc in het desbetreffend vak. De Bank en de Cliënt gaan akkoord dat deze OTP, een elektronische handtekening is die het equivalent is van een handtekening met wettelijke uitwerking. De klant kan ook kiezen om in te loggen of om een transactie te ondertekenen met een QR code door de QR scanner van de Izola Pass voor de QR code te houden gegenereerd op de loginpagina op de site.
 5. De Cliënt verbindt zich ertoe de veiligheid van Izola Pass en van de persoonlijke pin met de nodige zorg te vrijwaren en te beschermen. De Cliënt verbindt zich ertoe de persoonlijke pin niet op te tekenen in een gemakkelijk herkenbare vorm, en het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd en de persoonlijke pin niet samen te bewaren. De Cliënt dient al het nodige te doen om te voorkomen dat het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, de kaart en de persoonlijke pin in handen komen van derden;
 6. Als de veiligheid van Izola Pass op een of andere manier in het gedrang komt of indien de persoonlijke pin of Kaart in de handen van derden is terechtgekomen, of indien de Cliënt redenen heeft om dit te vermoeden, hetzij omdat op één van de rekeningen van de Cliënt een onrechtmatige transactie werd vastgesteld of om enige andere reden, dient de Cliënt de Bank hiervan onmiddellijk kennis te geven, teneinde ongeoorloofd gebruik van het Kanaal te voorkomen. Tot op het tijdstip van Kennisgeving zal de Cliënt het verlies dragen dat ontstaan is als gevolg van het verlies of de diefstal van het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, persoonlijke pin of Kaart tot aan een maximum van 150 euro, tenzij de Cliënt een grove nalatigheid heeft begaan of frauduleus heeft gehandeld, in welk geval de aansprakelijkheid van de Cliënt onbeperkt zal zijn. Zodra de Cliënt de Bank Kennis heeft gegeven, behalve in gevallen waar sprake is van grove nalatigheid of fraude door de Cliënt, zal hij daarna niet meer aansprakelijk zijn voor het verlies dat ontstaat als gevolg van het verlies of de diefstal van het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, persoonlijke pin of Kaart;
 7. Er is onder meer sprake van grove nalatigheid van de Cliënt indien:
  (a) de Cliënt Izola Pass niet heeft gebruikt overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking; meer in het bijzonder indien de Cliënt niet alle redelijke stappen heeft ondernomen om zijn toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, zijn Kaart en persoonlijke pin op een veilige manier te bewaren;
  (b) de Cliënt de Bank niet onmiddellijk kennis heeft gegeven nadat hij één van de volgende zaken heeft vastgesteld:
  • het verlies of de diefstal van het toestel /de toestellen waarop Izola Pass werd geïnstalleerd, de Kaart of van de persoonlijke pin,
  • het vaststellen van een onrechtmatige verrichting op de Rekening,
  • een fout of andere onregelmatigheid in het beheer van de Rekening; of
  • wanneer de Cliënt vermoedt dat de persoonlijke pin gekend is door een onbevoegde derde;

  (c) de Cliënt de persoonlijke pin heeft opgetekend onder een gemakkelijk herkenbare vorm, meer bepaald op hetzelfde toestel als dat waarop Izola Pass is geïnstalleerd, op de kaart of op een ander item dat de Cliënt bij het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd bewaart

 8. Cliënten die rechtspersonen zijn of die gezamenlijk optreden, erkennen dat een persoon (zoals andere gebruikers aangesteld door de Bank volgens de instructies van dergelijke Cliënten die rechtspersonen zijn of gezamenlijk optreden of bevoegde of onbevoegde derden) die de persoonlijke pin van een Cliënt, die een rechtspersoon is of die gezamenlijk optreedt, invoert bij het gebruik van het Kanaal, altijd zal gemachtigd zijn om het Kanaal te gebruiken (alsof het de Cliënt zelf was die het Kanaal gebruikt), zelfs wanneer er hiervan geen afzonderlijke Kennisgeving werd gegeven aan de Bank. Bovendien aanvaarden Cliënten die rechtspersonen zijn of die gezamenlijk handelen dat Cliënten die rechtspersonen zijn aansprakelijk zijn, en dat Cliënten die gezamenlijk optreden, hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk zijn voor alle transacties uitgevoerd door de persoon die de persoonlijke pin invoert.                                            
 1. Vragen, klachten en opmerkingen
 1. Klachten of opmerkingen van eender welke aard met betrekking tot: (a) een storing op de Website of een van de functies ervan of in enige andere dienst geleverd door de Bank, (b) informatie getoond op de Website of via één van de andere diensten van de Bank, (c) een fout begaan in de loop van een Verrichting, (d) de inhoud of vorm van een Kennisgeving door de Bank, inclusief rekeningoverzichten en verrichtingshistorieken, dienen door de Cliënt aan de Bank ter Kennis worden gebracht binnen negentig (90) dagen na de dag waarop de Cliënt het probleem vaststelt of redelijkerwijze zou moeten hebben vastgesteld. Indien de Cliënt dit niet doet binnen de gestelde termijn, verliest hij zijn recht op klacht of betwisting;
 2. Vragen of klachten kunnen door de Cliënt aan de Bank ter Kennis worden gebracht via Interne Elektronische Mail of via het ‘Contacteer ons’ onderdeel op de Website. De Bank zal haar best doen om te antwoorden op alle vragen en klachten binnen een maximum periode van twee (2) Dagen. De Bank raadt de Cliënten aan om de Interne Elektronische Mail te gebruiken voor alle communicatie met de Bank. In het geval het nodig is om Rekeninggegevens te onthullen om een vraag of klacht van de Cliënt te behandelen zal de Bank, uit veiligheidsoverwegingen, antwoorden via Interne Elektronische Mail of via gewone post. Bij het indienen van een klacht dienen Cliënten de Bank zoveel mogelijk gegevens te verstrekken, zoals datum en tijdstip van bepaalde gebeurtenissen enz;
 3. Indien Cliënten zich benadeeld voelen door een beslissing van de Bank, kunnen zij binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van de beslissing van de Bank verhaal aantekenen bij de bevoegde instanties binnen de Malta Financial Services Authority. Cliënten worden erover geïnformeerd dat zij een beroep kunnen doen op het kantoor van de arbiter voor financiële diensten op het nummer 00356 21 249 245,  wanneer zij zich benadeeld mochten voelen door dergelijke beslissing.
 1. Witwassen van geld
 1. De Cliënt dient te bevestigen dat de op elk van zijn rekeningen geplaatste of te plaatsen tegoeden het product zijn of zullen zijn van wettige activiteiten, en dat de Rekeningen niet zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld;
 2. De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verstrekken van informatie van welke aard ook aan het FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) van Malta op eigen initiatief of op verzoek van deze instelling.
 1. Overlijden van Cliënt
 1. Indien een Cliënt of zijn echtgenoot/echtgenote overlijdt, dient bij de Bank hiervan onmiddellijk Kennisgeving te gebeuren door de erfgenamen alsook van het bestaan van eventuele testamentuitvoerders. Deze kennisgeving mag enkel worden gedaan in een per post verstuurde brief;
 2. De tegoeden die de Bank heeft in naam van de overleden Cliënt zullen enkel worden vrijgegeven ten gunste van de erfgenamen van de overleden Cliënt na voorlegging van al het vereiste bewijsmateriaal dat de manier aangeeft waarop de boedel van de overledene moet worden overgedragen, samen met alle andere documenten die de Bank nodig of nuttig acht om de identiteit van de erfgenamen van de overleden Cliënt vast te stellen. De Bank zal deze documenten grondig nakijken, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in het onderzoek naar de waarachtigheid, de geldigheid, de vertaling of interpretatie ervan. De Bank zal geen Instructies aanvaarden in verband met de Rekening vooraleer de procedure beschreven in onderhavig sub-Artikel vervuld is tot voldoening van de Bank;
 3. De Cliënt erkent en aanvaardt dat de Bank na zijn overlijden informatie omtrent zijn Rekeningen en de Verrichtingen die hij heeft uitgevoerd, kan bekendmaken aan zijn erfgenamen en/of testamentuitvoerders en aan de betrokken autoriteiten;
 4. De Bank zal de briefwisseling met betrekking tot de tegoeden die bij de Bank berusten op naam van de overleden Cliënt, toesturen aan het adres dat in onderling akkoord tussen alle erfgenamen van de overleden Cliënt wordt verstrekt, of aan het adres van de eventuele testamentuitvoerders. Indien geen dergelijke instructie wordt gegeven, zal deze informatie worden verzonden naar het adres van de overleden Cliënt.
 1. Diversen
 1. Niets in het Kanaal kan worden geïnterpreteerd als een verzoek of aanbod of aanbeveling om enige investering, product of dienst te verwerven of te vervreemden of om enige andere transactie aan te gaan of om investeringsadvies of een investeringsdienst te verschaffen. Niets in het Kanaal vormt investerings-, juridisch, belastings- of ander advies en kan niet als basis dienen bij het doen van een investering of het nemen van een andere beslissing. De Cliënt dient relevant en specifiek professioneel advies in te winnen omtrent een bepaalde investering alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

 

Rekeningen en verrichtingen op rekeningen

 1. Werking van rekeningen
 1. Alle Verrichtingen tussen de Bank en haar Cliënten zullen worden uitgevoerd binnen de context van een Rekening, overeenkomstig de toepasselijke bankwetgeving. Elke Verrichting zal de vorm aannemen van een credit- of debetboeking op de Rekening van de Cliënt, afhankelijk van het feit of de betreffende Verrichting een recht of een verplichting creëert voor de Cliënt t.o.v. de Bank.
 2. Rekeningen bij de Bank kunnen worden geopend in naam van één of meerdere personen. Elke Rekening geopend in de naam van meer dan één Hoofdrekeninghouder zal een gezamenlijke rekening zijn. Rekeningen worden enkel geopend in de naam van meerdere personen op voorwaarde dat al deze personen de formaliteiten hebben vervuld die zijn vereist volgens het ‘Rekeningaanvraagformulier’. In geval van een Rekening met meer dan één Hoofdrekeninghouder, zullen alle gezamenlijke Hoofdrekeninghouders hoofdelijk en gezamenlijk gebonden zijn voor de Rekening. Als er meer dan één Hoofdrekeninghouder is, zal elke Hoofdrekeninghouder onafhankelijk van de andere in staat zijn Instructies te geven aan de Bank en de Bank zal dergelijke instructies uitvoeren in overeenstemming met en onderhevig aan de voorwaarden hierin gespecificeerd, alsof dergelijke Instructies aan de Bank werden gegeven door alle Hoofdrekeninghouders van de Rekening. De Bank zal niet verifiëren en zal niet verantwoordelijk zijn voor het verifiëren van het feit dat elke Hoofdrekeninghouder akkoord gaat met en instemt met een Instructie aan de Bank gegeven door een andere Hoofdrekeninghouder;
 3. De Hoofdrekeninghouder(s) zal/zullen alleen verantwoordelijk zijn voor het beheer, via het Kanaal van de Bank, van alle gebruikers (Kaarthouders) met toegang tot de Rekening en/of E-Bankingdiensten. Indien de Hoofdrekeninghouder(s) wenst/wensen dat gebruikers toegang hebben tot de Rekening en/of E-Bankingdiensten, dient hij of dienen zij dergelijke gebruikers aan te duiden op het ‘Aanvraag formulier Izola Bank Pro Bank Card’ of deze ter kennis te brengen van de Bank. Alle Instructies die aan de Bank worden gegeven door gebruikers van een rekening zullen worden uitgevoerd door de Bank alsof deze Instructies gegeven waren door de Hoofdrekeninghouder(s) en zullen dienovereenkomstig bindend zijn voor de Hoofdrekeninghouder(s);
 4. Ingeval er meer dan één Hoofdrekeninghouder is, zal elke Hoofdrekeninghouder geacht worden een hoofdelijke en gezamenlijke schuldeiser of schuldenaar van de Bank te zijn voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de Rekening;
 5. Wijzigingen van een persoon aangesteld om de functies van een Hoofdrekeninghouder uit te voeren op het ‘Rekeningaanvraagformulier’ gaan pas in op de datum dat de Bank de juiste Kennisgeving van dergelijke wijziging van de Cliënt ontvangen heeft.
 1. Instructies
 1. Instructies die door de Cliënt worden gegeven aan de Bank zijn, op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking, onvoorwaardelijk bindend voor de Cliënt;
 2. Instructies die door de Cliënt worden gegeven aan de Bank, die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking, kunnen worden geweigerd door de Bank;
 3. Bij de uitvoering van een Instructie van een Cliënt vertrouwt de Bank op het door de Cliënt opgegeven rekeningnummer en is ze niet verplicht de juistheid of de geldigheid van de gegevens in de Instructie te verifiëren. De Bank is ook niet verplicht te verifiëren of de identiteit van de opdrachtgever of de begunstigde overeenstemt met de rekeningnummers van de te debiteren of te crediteren rekeningen;
 4. De Bank heeft het recht om de uitvoering van onvolledige of onduidelijke Instructies die zij heeft gekregen van de Cliënt te weigeren. Indien de bank zou beslissen dergelijke Instructies toch uit te voeren, kan de Bank niet aansprakelijk gehouden worden t.o.v. de Cliënt voor mogelijke fouten of vertragingen.
 1. Debetsaldi
 1. De Cliënt verbindt zich ertoe te allen tijde een creditsaldo te hebben op zijn Rekening, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst tussen de Bank en de Cliënt;
 2. De Bank mag de Cliënt naar eigen goeddunken een kredietlijn toekennen met de mogelijkheid om opnieuw beschikbare saldi te hergebruiken. De Bank zal de beschikbaarheid, het bedrag en de rente van het kaskrediet ter kennis brengen van de Cliënt. Het kaskrediet kan door de Cliënt enkel en alleen gebruikt worden voor aankopen in de Van Marcke winkels of voor betalingen van Van Marcke facturen via e-banking. De debetrente wordt op semestriële basis van de Rekening gehaald. De debetrente is variabel en wordt berekend op het dagelijkse debetsaldo op de Rekening. De huidige debetrente is vermeld in de “Rentevoeten” sectie van de Website. De Bank zal de Cliënt veranderingen in de debetrentevoet ter kennis brengen;
 3. Het is verboden de kredietlijn in termen van bedragen te overschrijden. Wanneer de kredietlijn echter toch wordt overschreden moet dit onmiddellijk worden rechtgezet zonder kennisgeving. Op geen enkel moment mag de overschreden kredietlijn door de Cliënt beschouwd worden als een stilzwijgende toekenning door de Bank van een verhoging of uitbreiding van de kredietlijn. Standaard interest kan aangerekend worden op het dagelijks overschreden bedrag op de Rekening. De debetrente op de niet toegestane geldopname is vermeld in de “Rentevoeten” sectie van de Website. De Bank behoudt het recht om de kredietlijn te beëindigen in geval van buitensporige geldopname, in welk geval het overschreden bedrag op de Rekening onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar is.
 1. Weigering van een verrichting door de Bank.
 1. De Bank zal de uitvoering van een Verrichting (geheel of gedeeltelijk) weigeren of uitstellen indien voor deze Verrichting niet voldoende provisie is voorzien. De Bank zal niet verplicht zijn haar Cliënt in kennis te stellen van een Verrichting die niet werd uitgevoerd omwille van onvoldoende provisie;
 2. Een Rekening wordt als voldoende geprovisioneerd beschouwd als het saldo voldoende is om de Verrichting uit te voeren in hoofdsom, taksen, kosten en betalingen aan de Bank, waar toepasselijk;
 3. Behalve in de in dit Artikel genoemde gevallen zal de Bank op geen enkele wijze aansprakelijk zijn t.o.v. de Cliënt voor haar weigering tot uitvoering van een Verrichting. De Bank zal, onder voorbehoud van wat voor het overige bepaald is in deze voorwaarden, aansprakelijk zijn voor:
  • het niet uitvoeren van of verkeerd uitvoeren van Verrichtingen van de Cliënt;
  • Verrichtingen waarvoor de Cliënt geen toestemming heeft gegeven;

  Op voorwaarde dat de genoemde aansprakelijkheid van de Bank in geen enkel geval het bedrag overtreft van de niet-uitgevoerde of foutief uitgevoerde Verrichting en, desgevallend, de interest hierover en de benodigde som om de Cliënt te herstellen in de toestand waarin hij zich bevond alvorens de ongeoorloofde Verrichting plaatsvond;

 4. Bij de verwerking van Verrichtingen met datum in de toekomst beslist de Bank naar eigen goeddunken over de prioriteit waarin deze Verrichtingen worden verwerkt en zal zij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn t.o.v. de Cliënt voor het weigeren tot uitvoering van eender welke Verrichting of reeks van Verrichtingen als gevolg van onvoldoende fondsen op de Rekening van de Cliënt.
 1. Overzichten en historiek van verrichtingen
 1. De Bank zal voor de cliënt maandelijkse rekeninguittreksels ter beschikking  stellen in een duidelijk, ondubbelzinnig formaat, zodat hij de uittreksels kan bekijken, downloaden en afdrukken. De Cliënt zal toegang hebben tot deze rekeninguittreksels via het Kanaal op de Website. De afschriften bevatten: (a) de datum van de transactie en valutadatum, alsook een referentie die het de Cliënt mogelijk maakt de transactie te identificeren, in voorkomend geval met inbegrip van informatie met betrekking tot de tegenpartij waarmee de transactie plaatsvond; (b) het bedrag van de transactie waarvoor de Cliënt is gedebiteerd in factureringsvaluta en (c) het bedrag de eventuele provisies en kosten die voor bijzondere soorten transacties worden aangerekend; De bewijslast met betrekking tot deze periodieke informatieverplichting ligt bij de Bank;
 2. De Bank zal geen Rekeninguittreksels in papieren formaat versturen per gewone post. Rekeninguittreksels worden opgeslaan op het Kanaal voor een periode van maximaal twaalf maanden. De Cliënt wordt aangeraden om op regelematige basis rekeninguittreksels uit te printen;
 3. De Cliënten kunnen ook te allen tijde het saldo van hun Rekening en de historiek van hun Verrichtingen raadplegen op het Kanaal;
 4. De Cliënt dient zich ervan te verzekeren dat de Bank alle Verrichtingen naar behoren uitvoert en is verplicht de Bank op de hoogte te brengen van fouten overeenkomstig de voorwaarden en binnen de termijn bepaald in bovenstaand Artikel 13. Zo niet wordt beschouwd dat de informatie in de rekeningoverzichten en de historiek van de verrichtingen correct is en wordt de Cliënt geacht de informatie onherroepelijk te hebben aanvaard.
 1. Bankkaarten
 1. Na invulling van het ‘Rekeningaanvraagformulier’ zal de Cliënt één of meer     debetkaarten ontvangen. De kosten m.b.t. de uitgifte van deze kaarten staan vermeld in de ‘Tarieven voor producten en diensten van de Bank’ op de Website
 2. Het gebruik van deze kaarten wordt beheerst door specifieke voorwaarden die  de Cliënt moet aanvaarden en naleven;
 3. De debetkaarten blijven de eigendom van de Bank en de Bank kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het recht intrekken om dergelijke kaarten te gebruiken en de teruggave ervan vragen
 1. Omkeringen en rechtzetting van fouten

De Cliënt zal de Bank onherroepelijk toelaten fouten recht te zetten op de Rekening van de Cliënt of Verrichtingen om te keren die onterecht zijn uitgevoerd, dit automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving of toelating.

Slotbepalingen

 1. Beëindiging
 1. De overeenkomst, afgesloten met de Bank op basis van deze Algemene  Voorwaarden  inzake E-Banking, geldt voor onbepaalde duur. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen zonder opgave van reden met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) Dagen per aangetekend schrijven aan het Adres/de Zetel van de tegenpartij;
 2. Ingevolge de beëindiging van de overeenkomsten, afgesloten op basis van deze   Algemene Voorwaarden inzake E-Banking, worden alle wederzijdse schulden tussen de partijen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar;
 3. Met ingang van de datum van beëindiging brengen creditsaldi op de Rekening van de Cliënt niet langer interest op, in afwachting van de instructies van de Cliënt.
 4. Met ingang van de datum van beëindiging wordt de toegang tot en het gebruik van het Kanaal automatisch beëindigd.
 5. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking kan de Cliënt zijn overeenkomst met de Bank beëindigen als hij niet akkoord gaat met een wijziging aan de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking, aan het document 'Tarieven voor producten en diensten van de Bank'of “Rentevoeten”. Kennisgeving van beëindiging dient aan de Bank te gebeuren binnen twee (2) maanden nadat de wijzigingen zijn bekendgemaakt. Zo niet wordt de Cliënt geacht die wijzigingen te hebben aanvaard.
 1. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking
 1. Deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking kunnen te allen tijde door de Bank worden gewijzigd;
 2. De Cliënt zal over alle wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking van de Bank geïnformeerd worden in een Kennisgeving. De gewijzigde Algemene Voorwaarden inzake E-Banking worden ter beschikking gesteld van de Cliënten op de Website van de Bank;
 3. Behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen, treden de gewijzigde Algemene Voorwaarden inzake E-Banking in werking twee (2) maanden na de datum van Kennisgeving. Vóór afloop van die twee maanden kan de Cliënt deze overeenkomst kosteloos beëindigen door een Kennisgeving te sturen naar de Bank;
 4. Onverminderd het voorgaande wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle Verrichtingen uitgevoerd door de Cliënt na de periode van twee maanden, zullen worden beheerst door de nieuwe Algemene Voorwaarden inzake E-Banking en dat de Cliënt onweerlegbaar zal geacht worden deze te hebben aanvaard;
 5. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking zijn scheidbaar van de andere. Als op een gegeven ogenblik één of meer van deze bepalingen onwettig, ongeldig of niet-uitvoerbaar is of zou worden, zal de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden inzake E-Banking op geen enkele manier worden aangetast of verminderd.
 1. Toepasselijk recht
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Maltese recht. Alle eisen of geschillen die ontstaan in geval van betwisting zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken van Malta. De kredietverlener beschikt echter over de mogelijkheid om deze betwistingen te brengen voor de rechtbanken van de plaats waar de schuldenaar gevestigd is;
 2. Alle informatie die verschijnt op de Website wordt verstrekt overeenkomstig met en is onderhevig aan het Maltese recht. Door op de Website te browsen of ze te gebruiken, aanvaardt de Cliënt dus het Maltese recht als het recht dat het gedrag, de werking en het gebruik van de Website beheerst;
 3. Indien de Cliënt ervoor kiest de Website te gebruiken, dan is het zijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hij alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten naleeft.
 1. Taal

Op verzoek kunnen Cliënten een kopie krijgen van deze voorwaarden in het Frans of Nederlands. Niettemin, in het geval van een verschil tussen de voorwaarden in de Engelse taal en die in het Frans of Nederlands, zullen die in de Engelse taal altijd voorrang hebben.

Designed by Visual Trends, Developed by Hive Information Systems